FC Seoul
SupportersKorean


  • SEOUL vs GYEONGNAM
    22 Sep 2018, 14:00 (A)

8 SEOUL 33 8 9 11
9 SANGJU 32 8 8 12
10 DAEGU 32 9 5 14
11 JEONNAM 26 6 8 14